خدمات دنداندپزشکی در مطب ما

*دندانپزشکی پیشگیری

فلورایدتراپی و فیشورسیلنت دندانها به منظور پیشگیری از پوسیدگی های دندانی

*ترمیم پوسیدگی های دندانی

ترمیم دندانهای شیری و دائمی

*عصب کشی دندان

عصب کشی دندانهای شیری و دائمی نابالغ

*ارتودنسی پیشگیری

پیشگیری از ناهنجاری های دندانی- فضانگهدارها

*دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی و آرام بخشی

درمان دندانپزشکی کودکان خردسال غیرهمکار و ناتوان تحت بیهوشی عمومی و آرام بخشی

*درمان دندانهای آسیب دیده

درمان دندانهای شیری و دائمی آسیب دیده بر اثر ضربه

اسکرول به بالا